Условия за дропшипинг

Настоящите “Общи условия” уреждат взаимоотношенията между “Евиза БГ” и сайтовете желаещи да предлагат срещу заплащане продуктите изложени в сайта на  ТЪРГОВЕЦА – наричани накратко ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

 

На основание чл. 32 и сл. от  Търговския закон при следните условия, страните се споразумяха следното:

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. С настоящия договор ТЪРГОВЕЦЪТ  възлага, а ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ  приема срещу възнаграждение самостоятелно да му сътрудничи при реализацията на предлаганите от Търговеца стоки. Районът на действие на договора е българският пазар, пазарът на ЕС и пазарът извън ЕС. Предмет на договора са стоките, налични към съответния момент в сайта на търговеца.

ІІ.     СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор се сключва и влиза в сила от датата на подписването му.  Договорът се подновява автоматично за срок от още една календарна година, в случай, че никоя от страните по договора не е подала едномесечно предизвестие за прекратяването му.

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 3. /1/ ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен:

      /а/ да предостави на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ необходимата информация за стоката, която предлага за реализиране – количество, качество, условия за доставка, цени;

      /б/ да изплаща уговореното възнаграждение на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ за всяка успешно завършена продажба на стока, чиято стойност е постъпила по банковата му сметка или е получена на ръка чрез наложен платеж. Плащането се извършва по банкова сметка предоставена му от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ .

Изплащането се извършва ежемесечно въз основа на искане за плащане от страна на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ, което се заявява до 25-то число на месеца предхождащ месеца за изплащане на комисионните и при условие, че комисионните дължащи се наТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ са равни или надхвърлят 30лв.

/в/ да осигурява на ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ пълно съдействие при изпълнение на настоящия договор;

/г/ ТЪРГОВЕЦЪТ не е задължен да уведомява ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ при промяна на наличности и/или цени и не носи отговорност за неосъществяване на търговска сделка поради горепосочените причини

     /2/ ТЪРГОВЕЦЪТ   има право:

      /а/ да получава информация за хода на изпълнение на този договор;

      /б/ да извършва по всяко време проверка относно изпълнението на настоящия договор и ревизира точното изпълнение на задълженията от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ;

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

чл.4. /1/ ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ   е задължен:

/а/  да проучва условията и информира ТЪРГОВЕЦА за възможностите за реализация и доставка на стоките, както и за цените на стоките по този договор и специално за потребностите от тях на посочени от ТЪРГОВЕЦА  райони на реализация.

/б/ да съдейства за своевременно уреждане сключването на сделки от ТЪРГОВЕЦА, да отговаря за надеждността на предложените от него клиенти относно плащанията,  да извършва дейност за възложителя с грижата на добър търговец при спазване на българското и европейското законодателство.

/в/ да организира воденето на преговори и да подписва документи само в случаите, когато е изрично писмено упълномощен от ТЪРГОВЕЦА  за всеки отделен случай;

/г/ да пази търговските тайни на ТЪРГОВЕЦА, каквито представляват всички данни и обстоятелства, които са му станали известни във връзка с изпълнението на този договор или са му поверени от възложителя, включително и след изпълнението на този договор или неговото прекратяване, освен случаите, когато съобщаването на търговската информация се налага с оглед изпълнението на този договор.

             /д/ Когато сделката е сключена онлайн, ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е задължен да потвърди въведените от клиента данни в хода на поръчката, за тяхната достоверност, чрез телефонно обаждане към клиента.

/е/ ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ поема  задължение сам и за своя сметка да осигури работното си място (офиса си) и консумативните разходи за дейността си в това число и разходите извършени и описани в подточка /д/ на текущия член 4./1/.

/ж/ ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е длъжен да информира ТЪРГОВЕЦА за всички изисквания на крайния клиент по отношение на качество, количество, опаковка, доставка, транспорт, придружаваща документация към стоката и всякаква друга информация, в интерес на доброто обслужване на крайния клиент

/з/ ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ приема, че е независим контрагент, а не служител на фирмата.

 

/2/ ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ   има право:

   /а/ да получи договореното възнаграждение;

   /б/ да получи информация за сключения договор и поетапното му изпълнение и други материали и информация, необходима за изпълнението на този договор;

   /в/ да получава информация за стоката, за която му се възлага изпълнение, снимков материал, рекламни материали и всичко необходимо за реализиране на договора, както и да получава пълно съдействие от ТЪРГОВЕЦА;

   /г/ ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ няма изключителни права за представляване на ТЪРГОВЕЦА за който и да е район на действие на договора;

/д/ ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ няма право да слага допълнителни надценки над посочените цени в сайта на evizabg.com

  1. VВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 5. За извършената работа ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ  има право да получи  комисионно възнаграждение за всяка успешно завършена продажба на стока, продадена или доставена в резултат на неговата дейност.

Възнаграждения различни от посочените в договора може да бъдат споразумявани за всяко конкретно количество стока и за всеки отделен краен клиент, за което се подписва писмен анекс, представляващ неразделна част от договора.

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. Настоящият договор може да бъде изменен или прекратен по взаимно съгласие с подписването на  споразумение.

Договорът  може да бъде прекратен при:

  • при изтичане на договорния срок;

– трайно неизпълнение на задълженията от една от страните;

– прекратяване на дейността на една от страните;

  • при изпадане на едната страна в неплатежоспособност, несъстоятелност
    или ликвидация.

– едностранно  с едномесечно предизвестие;

– взаимно писмено съгласие.

 

VІ.  ОТГОВОРНОСТИ И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

 

чл. 7. За неизпълнение на задълженията, произтичащи от този договор и от нормативно определените задължения,  неизправната страна дължи на изправната обезщетение за нанесените вреди.

чл.  8.  Всички спорове, възникнали между страните по повод изпълнението на този договор се решават по пътя на търговските преговори и чрез подписването на писмени споразумения между тях.

чл.  9.  Всички спорове между страните, възникнали при и по повод  изпълнението на този договор, включително неговото тълкуване, действителност и прекратяване, които не са решени по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред АС при БТПП с прилагане на нейните правила. Приложим е българския материален закон.

 

  VІІІ. ДРУГИ

чл. 10 Всички поръчки следва да бъдат осъществявани чрез онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА като за целта ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ е получил достъп до системата за партньори и заедно с това се е сдобил с уникален персонален код, на който ще бъдат зачислявани комисионните – подробни инструкции относно начина на извършване на поръчка от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ към ТЪРГОВЕЦА, ще бъдат публично достояние за всички ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ след вход в системата с потребителско име и парола.

чл. 11 Всички стоки съгласно поръчки, подадени от ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ към ТЪРГОВЕЦА, се изпращат към крайния клиент директно от склада на ТЪРГОВЕЦА и от името на ТЪРГОВЕЦА. Всички, придружаващи стоката, документи, се издават от името наТЪРГОВЕЦА.

чл. 12 ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ не се обвързва с конкретни обороти, минимален брой поръчки или брой намерени клиенти за съответен период.

чл. 13  ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ е задължен да обезщети ТЪРГОВЕЦА за извършените от него разходи за куриерски услуги за всеки отделен случай, когато този разход възниква в следствие на неправилно поднесена информация от ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ(сгрешен адрес, телефонен номер, размер и т.н.) към  ТЪРГОВЕЦА

чл. 14  ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ получава възнаграждение само и единствено за успешно реализирани сделки и не дължи неустойка на ТЪРГОВЕЦА, в случай, че конкретна сделка се окаже неуспешна, независимо какви разходи за сметка на ТЪРГОВЕЦАвъзникнат от това, с изключение на разходите настъпили в следствие на описаните в чл.13 причини.

 

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.  14.  За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Close Моята кошница
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Категории